Giỏ hàng

ÚC / NEW ZEALAND / SINGAPORE

Chứng nhận sản phẩm RF không dây là bắt buộc tại Úc và New Zealand, Úc là chứng nhận RCM và Singapore được chứng nhận IMDA;

BACL là một phòng thí nghiệm thử nghiệm được công nhận tại Úc. Báo cáo thử nghiệm do BACL ban hành đã được Úc phê duyệt. Báo cáo BACL có thể được sử dụng để trao đổi chứng chỉ trực tiếp ở cấp địa phương;

BACL là phòng thí nghiệm IMDA CB tại Singapore, có thể trực tiếp kiểm tra và cấp số ID.

Danh mục