Giỏ hàng

Chứng nhận Châu Á

CCC: Chứng nhận sản phẩm bắt buộc của Trung Quốc.

KCC: Đây là chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm vào Hàn Quốc.

VCCI: Chứng nhận tự nguyện các sản phẩm công nghệ thông tin của Nhật Bản. BACL đã được Ủy ban kiểm soát can thiệp không chính thức Nhật Bản (VCCI) chấp nhận làm đối tác để cung cấp dịch vụ thử nghiệm và ứng dụng EMC cho các sản phẩm