Giỏ hàng

Dịch vụ hiệu chuẩn

Công ty TNHH Bay Area Compliance Labs Corp. Viet Nam là một công ty chi nhánh thuc shu ca Phòng thí nghim BACL, vi svốn đăng 100% nước ngoài. cách pháp độc lp và là mt tchc có thm quyn chuyên v các dch vụ như hiệu chun, hỗ tr k thuật và đào tạo. Hin ti, BACL Việt Nam hơn 50 nhân viên, trong đó hơn 90% đều đạt trình độ đại hc tr lên. Vi li thế thương hiệu mạnh, BACL đã tạo được uy tín trong lĩnh vc hiu chun, bao gồm các lĩnh vực điện, radio, chiều dài, khí, kỹ thut nhit,quang hc, hóa lý..

Phòng thí nghim hiu chuẩn BACL được công nhn bi Ủy ban đánh giá kiểm định sphù hp ca Trung Quc (CNAS) (s L10924) và Cc giám sát chất lượng và k thut tnh Quảng Đông, hoàn toàn đủ điều kin cho các báo cáo hiu chun ca bên thba. Phòng thí nghim hiu chun BACL tuân thchính sách chất lượng khoa hc, công bng, chính xác và hiu qu, và cung cp các dch vụ đo lường hiu chun chất lượng cao chuyên nghip nht cho khách hàng.

Phạm vi  năng  lực phòng  thí  nghim

  1. Phòng  thí  nghiệm hiệu chuẩn điện từ

Phòng thí nghim này ch  yếu chu trách nhihiu  chun  các dng c  điệt.  C ác tiêu chuẩn đo lường như thiết bxác minh vạn năng kỹ thut s,  thiết  bị  xác m inh  dao  động thiết bxác minhcầu AC đã được thiết lp. B hiu chuẩn đa  chứ c năng, bộ hiu chuẩn  dao động, đồng hvạn năngkthut số, đồng hồ  đo  điện  á p  cao  k thut  s,  hộp  điện  tr  DC,  tcm  chun, tđiện tiêu chun, máy hin ng,  máy đo  điện  áp, đồng hồ đo điện  áp cao  AC / DC, điện tr chun AC / DC Thiết  bị  đo  sáng hiệu  chuẩn  như hộp điện  tr cao điện tr  DC.

  1. Phòng  thí  nghim hiu chun tuyến

Phòng thí nghim  ch  yếu  chu trách nhim hiu chun các thiết bị  tuyến, được trang bị  máy phân  tích  mng vector, máy phân tích ph, máy phát tín hiu s, máy phân  tích  điều  chế k thut  số,  máy thu  đo,  máy hiệu  chuẩn  dao  động,  máy phân tích truyn dẫn, máy đo biến dng Các tiêu chunđo lường hàng đầu  trong nước nh ư các thiết  bị  hiu  chun  hshiu chnh công sut,  tdi  tần  DC  đến  vi  sóng,  t ương tự đến  k thut  sHiu  chun  các tham số như tham số S, ph, công sut, suy hao,  méo  tham  số  xung,  tín  hiu  RF,  tín  hiu  TV,  truyn  k thut  số  và điều c hế k thut  số  cóth được thc hin.

  1. Phòng thí nghim hiu chun chiu dài

Buồng dài đã thiết lp các tiêu chuẩn đo lường như thiết bị xác minh đo băng thép, thiết bị xác minh thước đo caliper, thiết btiêu chun khi góc thcp thiết bhiu chun máy chiếu. cung cp hiu chun ca các thiết bkhác nhau, các thiết b hiu chunhiu chuẩn như khối đo, máy đo lực k thut s, mức điện tử, thước đo dòng thủy tinh, tm độ dày hiu chuẩn, máy đo độ xon và kính hiển vi đọc.

  1. Phòng thí nghim hiu chuẩn khí

Phòng thí nghiệm đã thiết lp mt thiết btiêu chun áp sut piston 0,05 lp, nhóm trng lượng F1, thiết bxác minh tốc độ, thiết bxác minh c mô-men xon, thiết btiêu chun động lc 0,3 cp, thiết bxác minh dng c cân không tự động và các tiêu chuẩn đo lường khác. Phòng thí nghim còn mt máy thc mô-men xon, trọng lượng,kim tra mô- men xon, cân bằng điện t, thiết btốc độ tiêu chuẩn, đồng hồ đo áp suất piston, khối độ cng Rockwell, khối độ cứng Vickers, máy đo lực tiêu chun các thiết bị đo lường hiu chun khác.

  1. Phòng thí nghim hiu chun nhit

Phòng thí nghiệm đã thiết lp các tiêu chuẩn đo lường môi trường khác nhau như tiêu chuẩn đo lường thiết bphòng thí nghiệm môi trường, nhit kế thy ngân tiêu chunthiết bxác minh dng c thcp nhiệt độ. Phòng thí nghim 34.970 thiết bthu thp dliu, bhiu chuẩn đa chức năng, nhóm nhiệt kế thy ngân tiêu chun hng hai, nhit kế kháng bch kim tiêu chun hng hai, bnhiệt độ thp nhiệt độ thp, bdu nhiệt độ không đổi, ngun bc x thể đen,bẫy khô và các thiết bị đo lường và hiu chun khác.

  1. Phòng thí nghim hiu chun hóa lý

Phòng thí nghim ch yếu chu trách nhim hiu chun các dng c vt hóa học, được thiết lp các tiêu chuẩn đo lường như máy đo quang phổ UV-Vis, hp ngun sáng tiêu chun, thiết bị đo thủy tinh thông thường, thiết bị xác minh độ pH (máy đo độ axit), máy đo sc sai, máy đo độ sáng màu, blc tiêu chun truyn ánh sáng nhìn thy, blc tiêu chun truyn ánh sáng cc tím, gii pháp tiêu chuẩn máy đo PH, giải pháp tiêu chuẩn máy đo độ dn, v.v.

  1. Phòng thí nghim hiu chun quang

Phòng thí nghim ch yếu chu trách nhim hiu chun các dng c quang học, được trang bmt lot ngun sáng, b suy gim quang, h thng kim tra công sut quang, máy phân tích quang ph, máy đo bước sóng quang, máy hin sóng quang, máy phân tích k thut số, độ dài si, tiêu chun mt, v.v. Hiu chun ca các mục như nguồn sáng, máy đo công sut quang, bsuy giảm quang, máy đo bước sóng quang, máy phân tích quang ph, máy đo suy hao quang và máy đo độ phn x min thi gian quang (OTDR) th được thc hin.

  1. Phòng thí nghim hiu chun âm thanh

Phòng thí nghim này chyếu chu trách nhim hiu chun các nhc c âm thanh. Phòng thí nghiệm được trang bcác thiết bâm thanh như hệ thng hiu chun không phn x, khhoàn toàn, khoang khp tn sthp, bkhuếch đại, bhiu chun âm thanh, máy phát tín hiệu, micro độ ồn thấp và độ nhy cao. Hiu chun bung không phn xạ, máy đo mc âm thanh, máy hiu chuẩn âm thanh, máy đo độ căng dây âm, micro tiêu chun làm vic, máy phân tích thng kê tiếng ồn, máy đo độ phơi sáng âm thanh nhân, máy đo tiếng n, bkhuếch đại điện tích, v.v.