Giỏ hàng

Luật năng lượng bắt buộc DoE & Báo cáo chứng nhận

Từ ngày 9 tháng 12 năm 2009, DOE yêu cầu các nhà sản xuất và chủ sở hữu nhãn được đề cập trong danh sách sau đây phải nộp báo cáo chứng nhận và tuyên bố tuân thủ, nếu không được báo cáo tại thời điểm yêu cầu, sẽ bị phạt khi vào Hải quan Hoa Kỳ. BACL đã nhận được giấy phép NVLAP (Mã phòng thí nghiệm: 200707-0) và đã hỗ trợ thành công cho khách hàng trong các danh mục sản phẩm có liên quan để cung cấp báo cáo thử nghiệm đủ điều kiện để khai báo trực tuyến các quy định DOE.