Giỏ hàng

Chứng nhận Châu Đại Dương

Kể từ tháng 1 năm 2013, RCM đã nhập nhãn hiệu tuân thủ duy nhất cho sản phẩm của Úc và New Zealand. Vai trò của NATA là vì lợi ích công cộng quốc gia và xã hội để đảm bảo rằng các sản phẩm tuân thủ các quy định quốc tế hoặc của Úc có liên quan. Nó cung cấp phát hiện, hiệu chuẩn, đo lường và kiểm tra dữ liệu ổn định và đáng tin cậy cho chính phủ, ngành công nghiệp và xã hội. Là một phần của cơ sở hạ tầng phù hợp và tiêu chuẩn của Úc, NATA có thể thúc đẩy thương mại quốc tế và giảm các rào cản như rào cản kỹ thuật đối với thương mại. BACL đã được ACMA và NATA ủy quyền cho RRTA. Đối với các sản phẩm điện tử, không dây và truyền thông, báo cáo có thể được gửi trực tiếp tới Úc và chính phủ New Zealand để có được chứng chỉ RCM.