Giỏ hàng

Kiểm tra an toàn đồ chơi

Đồ chơi được thiết kế cho trẻ em dưới 14 tui hoặc dùng để chơi. Do những khiếm khuyết ca mt sthiết kế đồ chơi và các yếu tố không an toàn như các chất độc hi trong vt liệu được sdng, nhiu quc gia trên thế giới đã liên tiếp xây dng các tiêu chuẩn an toàn đồ chơi tương ứng. Đồ chơi phải được kiểm tra và đáp ứng các tiêu chuẩn và đánh dấu trên sn phm, nếu không, vic sn xut, bán hàng nhp khẩu không được phép.

1.1 Phm vi dch v:

 • Đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi kim loại
 • Đồ chơi bằng vải, đồ chơi bằng nha
 • Đồ chơi giấy, đồ chơi điện

1.2 Các mt hàng dch v:

 • Kim tra hiu tính vật lý và học, kim tra tính dcháy
 • Kiểm tra tương thích điện t, đồ chơi điều khin txa không dây
 • Thnghiệm đồ chơi điện, các yếu tố độc tính hóa hc kim loi nng (shòa tan, di chuyn kim loi nng)
 • Thnghiệm độ sch ca chất làm đầy (kim tra bng mắt, phương pháp hóa học), hàm lượng hu 
 • Hóa hc (cht làm do, cht chng cháy, thuc nhuộm azo, hydrocarbon thơm đa vòng, v.v.)
 • Lượng hp cht N-nitrosamine N-nitroso gii phóng, hàm lượng cht d bay hơi, hàm lượng MBT trong cao su lưu hóa và giải phóng cht chống oxy hóa trong cao su lưu hóa
 • Độ bn màu với nước độ bn màu vi mhôi
 • Lượng gii phòng Niken phát hành, cht to màu
 • Lượng gii phòng ca Formaldehyde, Bisphenol A
 • Khác

3. Gii thiu các tiêu chuẩn đồ chơi lớn trên toàn thế gii

Tiêu chun quc tế hóa

—ISO 8124-1 - An toàn của đồ chơi: Yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất

—ISO 8124-2 - An toàn của đồ chơi: Chng cháy

—ISO 8124-3 - An toàn của đồ chơi: Sdi chuyn ca các kim loi nng

EU

Chthị đồ chơi TSD 2009/48/EC

—EN71-1 An toàn đồ chơi: Tính chất

—EN71-2 An toàn đồ chơi: Chng cháy

—EN71-3 An toàn đồ chơi: Sdi chuyn ca các kim loi nng

—EN71-4 An toàn đồ chơi: B thí nghim hóa hc và các hoạt động liên quan

—EN71-5 An toàn đồ chơi: Đồ chơi hóa cht (b) khác so vi bthí nghim

—EN71-6 An toàn đồ chơi: Các biểu tượng đồ ha cho các nhãn cnh bo tui.

—EN71-7 An toàn đồ chơi: Sơn móng tay

  —EN71-8 An toàn đồ chơi: Xích đu, cầu trượt và đồ chơi tương tự

—EN71-9 An toàn đồ chơi: Hp cht hóa hc hữu

—EN71-12 An toàn đồ chơi: Hp cht nitrosamine và nitrosamine

—REACH Phlc 17: Tng cadmium, phthalates, hydrocarbon thơm đa vòng, v.v.

—REACH Các chất có nguy cao SVHC

—EN 62115: Đồ chơi điện t

Hoa K

—CPSC 16 CFR Part 1000 to End: Đạo lut an toàn sn phm tiêu dùng liên bang

—ASTM F963: An toàn đồ chơi

—ANSI Z315.1: Yêu cu an toàn ba bánh

—ANSI / UL696: An toàn đồ chơi điện

Quy định liên bang 16 CFR 1303 vvic cm chì và mt ssn phm tiêu dùng cha chì

CPSIA Đạo lut ci thin an toàn sn phm tiêu dùng

—Các tiu bang Hoa Krất chú ý đến các cht hóa hc CHCC

Úc / New Zealand

—AS / NZS ISO 8124.1: An toàn đồ chơi: Nội dung an toàn liên quan đến các tính chất học

—AS / NZS ISO 8124.2: An toàn đồ chơi: Chng cháy

—AS / NZS ISO 8124.3: An toàn đồ chơi: Sdi chuyn ca mt syếu t

Brazil

—NBRNM300.1: Tính chất

—NBRNM300.2: Đặc tính chng cháy

—NBRNM300.3: Di chuyn ca các yếu tc th

—NBRNM300.6: An toàn đồ chơi điện

Canada

—CCPSASOR / 2011: Đạo lut sn phm nguy him (Đồ chơi)

—SOR / 2010-273: Các quy định v chì đối vi sn phm nguy him (Tiếp xúc vi ming)

—SOR / 2010-298: Quy định Phthalate

—SOR / 2005-109: Quy định vlp phbmt

Nam Phi

—SABSISO8124-1 - An toàn đồ chơi: Yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất

—SABSISO8124-2 - An toàn đồ chơi: Chng cháy

—SABSISO8124-3 - An toàn đồ chơi: Sdi chuyn ca mt snguyên t

Trung Quc

GB6675 Thông sk thuật an toàn đồ chơi quốc gia

—1. Quy định an toàn bản

—2. Tính chất

—3. Hiu sut chng cháy

—4. Sdi chuyn ca mt snguyên t

—5. GB5296.5-2006: Hướng dn sn phm tiêu dùng, Phn 5 - Đồ chơi

—6. GB19865: An toàn đồ chơi điện

Hồng Kông

Yêu cu an toàn sn phm và đồ chơi trẻ em

Nht Bn

—ST2016: Tiêu chun Hip hội đồ chơi Nhật Bn

—Phn 1: Tính chất

—Phn 2: Tính chng cháy

—Phn 3: Tính cht hóa hc

Malaysia

—ISO 8124-1: An toàn đồ chơi: Tính chất

—ISO 8124-2: An toàn đồ chơi: Chng cháy

—ISO 8124-3: An toàn đồ chơi: Sự di chuyn ca mt snguyên t

—MS 1774: An toàn đồ chơi - Phn 4: Thiết bkim tra hóa hc các hoạt động liên quan

—MS 1774: An toàn đồ chơi - Phn 5: Các thiết bị đồ chơi hóa học khác vi các thnghim

—MS 1725: An toàn đồ chơi điện

Rp Saudi

——SSA765: Thiết bsân chơi:  Phn 1: Yêu cu an toàn chung

——SSA1063: Đồ chơi Yêu cầu an toàn chung

——SSA1064: Phương pháp thử nghim Phn 1: Thnghiệm học và hóa hc

——SSA1065: Phương pháp thử nghim Phn 2: Cht chng cháy

——SSA1322: Thiết bRF công sut thp

Singapore

—SS474PT.1: An toàn đồ chơi: Tính chất

—SS474PT.2: An toàn đồ chơi: Chng cháy

—SS474PT.3: An toàn đồ chơi: Sdi chuyn ca mt snguyn t

—SS474PT.4: An toàn đồ chơi: Thiết bkim tra hóa hc các hoạt động liên quan

—SS474PT.5: An toàn đồ chơi: Đồ chơi hóa học (trthiết bthnghim)

—SS474PT.6: An toàn đồ chơi: Các biểu tượng đồ ha cho các nhãn cnh báo tui

Thái Lan

—TIS685-2540.1: An toàn đồ chơi: Yêu cu chung

—TIS685-2540.2: An toàn đồ chơi: Đóng gói dán nhãn

—TIS685-2540.3: An toàn đồ chơi: Phương pháp thử nghim phân tích