Giỏ hàng

Châu Âu

Chứng nhận sản phẩm tần số vô tuyến là bắt buộc tại Liên minh Châu Âu. BACL là cơ quan được công nhận cao nhất ở Châu Âu (Cơ quan thông báo: 1313) và có thể thử nghiệm và cấp phép cho các dịch vụ một cửa.