Giỏ hàng

MSDS

Ý nghĩa MSDS

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu, được gọi là Thẻ thông tin an toàn hóa chất quốc tế (MSDS), hay còn được gọi là SDS (Bảng dữ liệu an toàn), được sử dụng bởi các nhà sản xuất và nhập khẩu hóa chất để làm rõ các tính chất vật lý và hóa học của hóa chất (ví dụ PH, điểm chớp cháy, tính dễ cháy, độ phản ứng, v.v.) và tài liệu có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng (ví dụ: gây ung thư, gây quái thai, v.v.). Đây là một tài liệu toàn diện về hiệu suất cháy nổ, độc tính và nguy cơ môi trường của các hóa chất nguy hiểm, cũng như thông tin về sử dụng an toàn, rò rỉ và xử lý khẩn cấp, các thông số vật lý và hóa học chính, luật và quy định. Đây là một tài liệu quan trọng để truyền thông tin nguy hiểm hóa học.

Nội dung chính của MSDS:

1. MSDS đáp ứng yêu cầu OSHA của Hoa Kỳ phải có nội dung như sau

• Mục thứ nhất: Nhà sản xuất và phương thức liên hệ

• Mục thứ hai: thành phần hóa chất nguy hiểm

• Mục thứ ba: tính chất vật lý và hóa học

• Mục thứ tư: Dữ liệu về cháy và nổ

• Mục thứ năm: Dữ liệu về phản ứng

• Mục thứ sáu: Dữ liệu về nguy cơ sức khỏe

• Mục thứ bảy: Vận hành và sử dụng an toàn

• Mục thứ tám : Phương pháp bảo vệ

2. MSDS đáp ứng các yêu cầu WHMIS của Canada nên có các nội dung sau:

• Mục thứ nhất: tên sản phẩm và thông tin nhà sản xuất

• Mục thứ hai: thành phần hóa chất nguy hiểm

• Mục thứ ba: đặc điểm vật lý

• Mục thứ tư: Dữ liệu về cháy hoặc nổ

• Mục thứ năm: Dữ liệu về phản ứng

• Mục thứ sáu: Tính chất độc

• Mục thứ bảy: Các biện pháp phòng ngừa

• Mục thứ tám: Phương pháp sơ cứu

• Mục thứ chín: Chuẩn bị thông tin

3. Nội dung MSDS được đề xuất bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ANSI và Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO khuyến nghị

• Mục thứ nhất: tên hóa học và thông tin nhà sản xuất

• Mục thứ hai: thông tin thành phần hóa học

• Mục thứ ba: Thông tin nguy hiểm

• Mục thứ tư: Các biện pháp sơ cứu

• Mục thứ năm: Các biện pháp chữa cháy

• Mục thứ sáu: Xử lý rò rỉ khẩn cấp

• Mục thứ bảy: Vận hành và lưu trữ

• Mục thứ tám: Kiểm soát phơi nhiễm và các biện pháp bảo vệ cá nhân

• Mục thứ chín: Tính chất lý hóa

• Mục thứ mười: Tính ổn định và độ phản ứng

• Mục thứ mười một: Thông tin độc tính

• Mục thứ mười hai: Thông tin sinh thái

• Mục thứ mười ba: Xử lý

• Mục thứ mười bốn: Thông tin vận chuyển

• Mục thứ mười lăm: Thông tin quy định

• Mục thứ mười sáu: Thông tin khác

 

Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ sau:

• Sản xuất MSDS

• Đánh giá MSDS

• Bản dịch MSDS