Giỏ hàng

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY CÁC QUỐC GIA KHÁC

Tiêu chuẩn công nhận:

Nam Phi:

DPT-TE-001; TE-002; TE-003; TE-004; TE-005; TE-006; TE-007;

TE-008; TE-010; TE-010; TE-012 (giao diện điện thoại);

TE-013 (giao diện điện thoại); TE-014; TE-015; TE-018; SWS-001;

SWS-002; SWS-004; SWS-005; SWS-006; SWS-007;

SWS-008; SWS-009; SWS-010

Israel:

Israel MoC Spe. 23/96

Mexico:

NOM-151-SCT1-1999; NOM-152-SCT1-1999

Argentina:

CNC-ST2-44-01

Brazil:

Nghị quyết 392-2005

......

Danh mục