Giỏ hàng

Hóa chất có mối quan ngại rất cao SVHC

  • Theo Quy định REACH số 1907/2006, SVHC là hóa chất:

+ Gây ung thư, gây đột biến, hoặc độc hại đối với sinh sản (CMR) nhóm 1A hoặc nhóm 1B, theo như tiêu chí phân loại của Quy định CLP (EC) số 1272/2008.

+ Khó phân hủy, tích lũy sinh học, và độc hại (PBT) hoặc rất khó phân hủy và tích lũy sinh học cao (vPvB) theo như tiêu chí phân loại trong Phụ lục XIII của quy định REACH (EC) số 1907/2006

+ tùy từng trường hợp, gây ra mức độ quan ngại tương đương với chất CMR hoặc PBT/vPvB

Chất có mối quan ngại rất cao, trong suốt vòng đời của mình, có thể gây tác động bất lợi lên các đối tượng liên quan trong chuỗi cung ứng và lên môi trường. Do đó, EU đặt ra những quy định và điều khoản chuyên biệt về hóa chất SVHC nhằm bảo vệ các bên tham gia vào chuỗi cung ứng nhóm hóa chất này.

Sau khi được phân loại là SVHC, hóa chất sẽ được đưa vào Danh sách Ứng viên (Candidate list) do Cục Hóa chất Châu Âu (ECHA) công bố. Việc có mặt trong Danh sách Ứng viên sẽ ngay lập tức kích hoạt các nghĩa vụ pháp lý lên những doanh nghiệp cung cấp hóa chất này ở dạng đơn chất, ở dạng hỗn hợp, hoặc trong vật phẩm.

Danh sách SVHC được đánh giá và cập nhật theo định kỳ mỗi 6 tháng, theo đó các hóa chất nguy hiểm mới thỏa mãn tiêu chí sẽ được thêm vào Danh sách. Do đó, doanh nghiệp cần kiểm tra, đối chiếu danh sách hóa chất của mình với Danh sách SVHC mới nhất, nhằm đảm bảo sự hợp quy khi lưu hành vật phẩm trên thị trường châu Âu.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2024, cục quản lý hóa chất Châu Âu (ECHA) đã đưa lô thứ 30 gồm 5 chất vào danh sách REACH Các chất có mối lo ngại rất cao (SVHC). Đồng thời, loại nguy hại của dibutyl phthalate (DBP) được đưa vào danh sách của SVHC vào tháng 10 năm 2008 đã được cập nhật để bổ sung các đặc tính gây rối loạn nội tiết của nó đối với môi trường. Thời điểm này, danh sách các chất được quan tâm cao REACH đã chính thức tăng lên 240 h