Giỏ hàng

Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng

BACL có thể cung cấp dịch vụ bắt buộc dán nhãn hiệu quả năng lượng của Úc. Các sản phẩm tiêu thụ năng lượng xuất khẩu sang Úc phải đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng tối thiểu (MEPS) của Úc. Trong các quy định yêu cầu tuân thủ các yêu cầu chung của MEPS, các hình phạt cần thiết cho việc vi phạm các yêu cầu trên cũng được cung cấp. Báo cáo thử nghiệm do tổ chức được ủy quyền sản xuất phải được nộp cho Cơ quan hiệu quả năng lượng Úc để có hiệu lực. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể liên quan đến MEPS và các tiêu chuẩn có thể được tham khảo theo luật và quy định quốc gia hoặc tại trang web sau:http://www.energysavingtrust.uk/

BACL hiện có thể hoàn thành thử nghiệm EST và chứng nhận đèn tiết kiệm năng lượng và các sản phẩm khác. Các sản phẩm cần thiết trước khi áp dụng EST đã được kiểm tra và chứng nhận bởi tất cả các tiêu chuẩn châu Âu. Phạm vi sản phẩm hiện tại là: đèn tiết kiệm năng lượng, đèn cao áp, đèn vv.